Käesoleva privaatsuspoliitika on koostanud Dinner news UÜ (edaspidi Haus24) ning käsitleb kliendi (edaspidi Kasutaja) isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist veebilehe www.haus24.ee  (edaspidi Portaal) töös. Haus24 töötleb Portaali Kasutajate isikuandmeid vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele ja Eesti Vabariigi seadustele.

Haus24 kogub ja töötleb isikuandmeid, mille Portaali Kasutajad on edastanud vabatahtlikult.  Isikuandmete edastamine Haus24-le ei ole kohustuslik, kuid võib olla vältimatult vajalik Portaali teenuste kasutamiseks.

 

  1. ISIKUANDMETE KOGUMISE LIIGID JA ISIKUANDMETE TÜÜBID

Portaali Kasutajaks registreerimine (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber);

Müügi- või üürikuulutuste üleslaadimisel Kasutajate poolt Portaali sisestatud andmed (kontaktandmed: eesnimi, perenimi, e-postiaadress, telefoninumber; müügi- või üüriobjekti andmed ja kirjeldus);

Portaali teenuse eest tasumisel Kasutajate poolt Portaali sisestatud andmed (andmed pangalingi kaudu; andmed arvega tasumisel – kajastuvad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit jms);

Uudiskirjaga liitumine (e-posti aadress);

Muul viisil Portaali kasutamise teel saadud andmed (Portaali vahendusel peetav kirjavahetus teiste kasutajatega/klienditoega);

Küpsiste andmed (külastaja/Kasutaja tegevuste logi Portaali kasutamisel).

Google Analytics ja Facebook Pixel (külastaja/Kasutaja tegevuste logi Portaali kasutamisel).

 

 

 

  1. KOGUTUD ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA SÄILITAMINE

Haus24 töötleb Kasutajate isikuandmeid Portaali teenuste osutamiseks või teenuste osutamise tagamiseks. Kogutud isikuandmete abil teavitatakse Kasutajat tema nõusolekul Haus24 uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest.

Kasutajal on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

 

 

 

  1. ISIKUANDMETE KAITSE

Haus24 rakendab kõiki ettevaatusabinõusid Kasutaja isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

 

 

 

  1. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

Haus24-l on õigus Kasutajate isikuandmeid edastada järgnevatele osapooltele:

– järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel;

– õigusnõustajatele ja audiitoritele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Haus24-ja ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena.

– võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutaja ei ole tasuliste teenuste eest tähtaegselt tasunud.

– Haus24 on isikuandmete vastutav töötleja, Haus24 edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

 

 

  1. ISIKUANDMETE MUUTMINE JA TÖÖTLEMISE LÕPETAMINE

Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Kasutajal on õigus nõuda kasutajakonto sulgemist, välja arvatud ulatuses, mis on Haus24-le vajalik oma õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Eeltoodud toimingute täideviimiseks esitab Kasutaja vastavasisulise avalduse Haus24 e-posti aadressil info@haus24.ee. Vältimaks Kasutaja andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud).

Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu ning see ei piira isikuandmete käsitlemist võlgnevustega või õigusaktidest tulenevate menetlustega seoses.